Boutique Cocobay Đà Nẵng cơ hội đầu tư bất động sản du lịch giải trí và nghĩ dưỡng, chủ đầu tư cam kết sinh lời 12%/năm. Call: 0934 688866